Latest Marathi Gudi Padwa Wishes

nachi daar kathiawadi

नक्षीदार काठीवरी रेशमी वस्त्र
त्याच्यावर चांदीचा लोटा
उभारुनी मराठी मनाची गुढी
साजरा करूया हा गुढीपाडवा

Gudi Padwa Wishes in Marathi